Het adres van “Wetterhounkennel fan ’t behâlden hûs” is:
Willy den Oudenstraat 7
6833 LE Arnhem
Tel. 026 – 3700318
Mobiel 06 42 708 705
E-mailadres: info@wammeswetterhoun.nl